Genel Bakış

Entegre Lojistik Destek (ELD) ekibi, daha önce Karakol Gemisi (MİLGEM) Projesinde görev yapmış deneyimli bir ekiptir.

Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik olarak maksimum yerli katkı ile inşa edilen Amfibi Gemileri projelerinin ömür devri süresince, Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılacak;

 • Lojistik Destek Analizleri (LDA) dokümanlarının, yazılımının ve uygulama hizmetinin teknik özelliklerini,gemi
 • Denetim ve muayene metodlarını ve ilgili hususlarını,
 • “Entegre Logistik Destek (ELD) / Integrated Logistics Support (ILS)” sistemlerinin kurulmasını,
 • Lojistik Destek unsurları, Ömür Devre Maliyet Analizi ve bunlara ait yazılımların geliştirilmesini,
 • ELD kapsamında sistem/alt sistem kullanıcı kitaplarının hazırlanması, sistem/alt sistem konusunda eğitim dokümanlarının hazırlanmasını gerçekleştirmektedir.

Entegre Lojistik Destek (ELD)

eld

İhtiyaçların tespitinden itibaren, ELD;

 • Tasarımı ve Üretimi,
 • Tedariki & Depolanması & Dağıtımı
 • İşletme Bakım Onarım ve Kullanımından Kaldırılmasına kadar,

her safhada yapılan faaliyetlerin birbirleriyle ilişkili olarak belirlenen esaslar doğrultusunda, en az düzeyde kağıt kullanımı ile bilgisayar ortamında yapılmasını ve emniyetli bilgi paylaşımını sağlayan bir sistemdir.

 

 

 


Bakım Yönetim Sistemi

 • Bakım Yönetimi ve Planlaması

Bütün sistemlerin Fiziksel Kırılım (Bill of Material-BOM) bilgileri, bysGemiarıza ve giderme yöntemleri, “Koruyucu ve Düzeltici Bakım” bilgi ve dokümanları ile bakım merkezlerinin belirlenmesi ve bakım planlaması ile bunlara ilişkin dokümanların hazırlanması.

 • Malzeme Kadro Dokümanlarının Hazırlanması

Platform konfigürasyonunda yer alan sistem ve cihazlar ile işletimi için gerekli yedek parka, test ve el aleti, envanter malzemesi kadrolarının belirlenmesi ve ilgili dokümanların üretilmesi.

 • Başlangıç Yedeklerinin Belirlenmesi

Platform ve sistemin kullanıcıya teslimi sırasında gerekli olan başlangıç yedeklerinin belirlenmesi.


Performansa Dayalı Lojistik (PDL)

 

PDL Genel Yaklaşımımız

pdl3Uzun dönemli ve ayrı lojistik sözleşmeler (anlaşmalar) yaparak, klasik tedarik kapsamındaki bakım, eğitim, veri, doküman ve yedek parka tedarik etmek yerine;

Belirlenen Performans Kriterlerini (güvenilirlik, harekata hazırlık, maliyet, lojistik iz, lojistik süre, vb.)   en uygun kamu-özel sektör işbirliği ile tedarik etme yaklaşımıdır.

 • Performansa Dayalı Lojistik nedir?

Kültür değişimi için bilinçlendirme, son kullanıcının gerçek ihtiyaçlarının belirlenmesi, tedarikçiden tekil ürün değil performans satın alınması, uzun vadeli ilişkilerin kurulması, karşılıklı risk paylaşımının yapılması, program yönetimi bakış açısının ele alınması, süreçte yer alan her birimin kendi öz yeteneklerine (core competency) yönelmesi, tedarikçiye “nasıl” değil “ne” istendiğinin belirtilmesi ve odak noktasının ömür devri olması, stratejik ve akıllı tedarik yapılması, katma değer yaratılmasıdır.

pdl2

 • Lojistik Disiplinlerin Entegrasyonu

Bakım, yedek parça, teknik doküman, özel test ve ölçü aletleri, yazılım, donanım, personel, eğitim, altyapı, paketleme-elleçleme-ulaştırma, konfigürasyon

 • Demodelik Yönetimi

Proaktif yaklaşım, farkındalık, hazırlık, tasarım, değerlendirme, analiz, uygulama

 • İdame Yönetimi

Maliyet etkinlik, esneklik, hız, teknik ve lojistik sürelerde iyileşme

Tedarik  Hizmete Giriş İşletme
-Sözleşme yönetimi
-Destek ihtiyaçlarını
belirleme
-Destek dizaynı
(Entegrasyon)
-Bütçe yönetimi
-LDA
-CRM
-Sözleşme yönetimi
-Lojistik veri tabanı
-Teknik dokümantasyon
-Başlangıç yedek belirleme
-Bakım planları
-Yedek parça planları
-Personel planları
-Alt yapı planları
-Test ve değerlendirme
-Finansal yönetim
-CRM
-Sözleşme yönetimi
-Demodelik yönetimi
-Konfigürasyon yönetimi
-Lojistik Destek Analizi
-Doküman yönetimi
-Bakım yönetimi
-Envanter yönetimi
-Yedek parça yönetimi
-Personel yönetimi
-Eğitim
-Altyapı yönetimi
-Bütçe yönetimi
-Finansal yönetim
-Garanti yönetimi
-CRM

PDL Hizmet Kapsamımız ve Üstünlüklerimiz

hizmetkapsami

PDL’de İdame Projesi

 • PDL kapsamında somut bir adım olarak tasarlanmaktadır.
 • Karmaşık sistemlerin idamesi ve özel sektör uygulamalarının hayata geçirilmesi ile daha etkili ve verimli olacaktır.
 • Hızlı ve elastik bir idame sistemi kazanılacaktır.

İdame Destek-Yeteneklerimiz IdameDestek

 • Uygulama yapılan Cihaz ve Malzeme bilgilerine ait verilerin toplanması ve analiz edilerek, gelecek Bakım ve Onarımlar için Karar Destek bilgilerinin sunulması,
 • Arıza ve Onarım faaliyetlerine ait verilerin toplanması ve analiz edilerek, arıza istatistiklerinin tutulması, Modifikasyon ve Elden Çıkarma karar destek kararına yardımcı olunması,
 • Konfigürasyon ve İdame faaliyetleri çerçevesinde değişikliklerin takibi ve raporlanması,
 • Bakım ve Onarım faaliyetleri ve muhtemel Modifikasyon ve Konfigürasyon değişikliklerinde doküman değişikliklerinin yapılmasıdır.

Ürün Destek Entegratörü rolünde GelişimPark;

 • —Öngörülen yapının dizaynı aşamasında danışmanlık hizmeti verilmesine,
 • —Sözleşme hazırlanmasına,
 • —İdame ve Bakım kapsamındaki Tedarik süreçlerinin işletilmesine,
 • —Veri Tabanı hazırlanmasına,
 • —Bilgi Sistemi yaratılması ve ilgili Yazılımların adaptasyonu ve entegrasyonuna (ELD, BYS, Stok, Satınalma, Muhasebe,..)
 • —Analiz ve karar destek konularında yetkin insan kaynağı, tecrübesi ve bilgi birikimi ile Destek Sağlayıcı olarak hizmet vermeye hazırdır.